flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Житомирського районного суду Житомирської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови

Житомирського районного суду

Житомирської області

27.03.2017 року № 6-О із змінами

згідно з наказом від 20.09.2017  №17-О

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією

Житомирського районного суду Житомирської області

 

 

1. Комісія з питань роботи із службовою інформацією Житомирського районного суду

Житомирської області (далі - Комісія) утворюється відповідно до Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736.

 

2. Комісія є постійно діючим органом Житомирського районного суду Житомирської області (далі - Суд).

 

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

4. До складу Комісії, який затверджується Головою суду, включаються працівники апарату суду, в яких створюється службова інформація, особа, яка виконує обов’язки служби управління персоналом (відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та мобілізаційної роботи), головний спеціаліст сектору ведення судової статистики та роботи з громадянами, працівник, який виконує обов’язки прес-секретаря.

Головою Комісії призначається керівник апарату суду, а секретарем – головний спеціаліст сектору ведення судової статистики та роботи з громадянами.

 

5. Секретар Комісії за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома працівників апарату суду (окремих осіб) рішення Комісії, здійснює облік і складає звітність про проведену роботу, веде документацію Комісії та забезпечує її збереженість.

 

6. Завдання Комісії:

- складення на підставі пропозицій відповідальних працівників (структурних підрозділів) суду та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі - Перелік відомостей), і подання його на затвердження Голові суду;

- перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування;

- розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

- розслідування на підставі рішення Голови суду фактів втрати документів з грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації;

- розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена Переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

- вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані;

- проведення стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”), не рідше ніж одного разу на рік після завершення діловодного року та формування справ.

Строк проведення перевірки та склад комісії з питань її проведення визначаються відповідним наказом суду.

До складу комісій з питань проведення перевірки наявності документів з грифом “Для службового користування” з відмітками “Літер “М”, “Літер “К” та “СІ” залучаються лише особи, допущені до роботи з такими документами.

 

7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

- контролювати дотримання відповідальними працівниками (структурними підрозділами) вимог щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію;

- вимагати від відповідальних осіб (структурних підрозділів) у випадках втрати документів з грифом "Для службового користування" розшуку зазначених документів та надання письмових пояснень;

- заслуховувати на своїх засіданнях відповідальних осіб (керівника структурного підрозділу) про причини втрати документів з грифом "Для службового користування";

- надавати Голові суду пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації;

- інформувати Голову суду з питань, що входять до компетенції Комісії.

 

8. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 

9. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії Головою суду.

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови

Житомирського районного суду

Житомирської області

27.03.2017 року № 6-О із змінами

згідно з наказами від 20.09.2017  №17-О

від 10.04.2019р. №10-О

 

СКЛАД

Комісії з питань роботи із службовою інформацією

Житомирського районного суду Житомирської області

 

 

з/п

Склад Комісії

Займана посада

ПІБ

1

2

3

4

1.

Голова комісії

Керівник апарату суду

Мосійчук Ніна Василівна

2.

Секретар комісії

Головний спеціаліст сектору ведення судової статистики та роботи з громадянами

Костюк Ганна Олександрівна

3.

Члени комісії

Заступник

керівника апарату суду

Діденко Наталія Євгеніївна

4.

Начальник

загального відділу суду

Морей Ганна Анатоліївна

5.

Завідувач сектору ведення судової статистики та роботи з громадянами

Морей Сергій Васильович

6.

Головний спеціаліст загального відділу суду

Пилюк Юлія Володимирівна

7.

Головний спеціаліст

Прохоренко Володимир Вікторович