flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього службового(трудового) розпорядку Житомирського районного суду Житомирської області

                                                                                                  Затверджено

                                                                                            Протоколом зборів працівників апарату                                            

                                                                                                 Житомирського районного суду

                                                                                                 Житомирської області від  21.09.2016 р. №8

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового (трудового) розпорядку

Житомирського районного суду  Житомирської області

 

 

І. Загальні положення

 

    1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового (трудового) розпорядку Житомирського районного суду Житомирської області (далі – суд), режим роботи, умови перебування державних службовців, службовців та помічників суддів, робітників та прибиральників (далі – працівників апарату суду) в суді та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

   2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками апарату суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

    3. Правила внутрішнього службового(трудового) розпорядку в суді затверджуються зборами  працівників апарату суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року №50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року № 457/28587.

   4. Правила внутрішнього службового(трудового) розпорядку суду доводяться до відома державних службовців, службовців та помічників суддів, робітників та прибиральників за особистим підписом.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

    1. Працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, у своїй роботі дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

    2. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

       3. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники апарату суду повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

 

       1.  Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень.

    2. У Житомирському районному суді встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

       3. Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування:

  -  Початок роботи в 09 годин 00 хвилин.

  -  Завершення роботи з понеділка по четвер:  о 18 годині 15 хвилин.

  -  Завершення роботи в п’ятницю:  о 17 годині 00 хвилин.

  -  Перерва на обід (для відпочинку і харчування):  з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хвилин.

       Перерва, що надається для відпочинку і харчування не включається в робочий час, її можна використовувати на свій розсуд. На цей час працівники апарату суду можуть відлучатися з місця роботи.

    4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

    5.  Облік робочого часу в суді здійснюється в табелі обліку робочого часу (далі - табелі).

     6. Вихід працівників апарату суду за межі адміністративної будівлі суду в робочий час зі службових (виробничих) питань відбувається з відома його безпосереднього керівника (судді), керівника апарату суду.

 

ІV. Порядок повідомлення працівником апарату суду про свою відсутність

 

      1. Працівники апарату суду повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

        2. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.

      3. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботі вони повинні подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівників апарату в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та

після закінчення робочого часу

 

     1. Для виконання невідкладних завдань працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

   Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

     2. Керівник апарату суду за потреби може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

        Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом (або відповідальною особою) і затверджується керівником апарату суду.

      3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату суду, його посада, місце, дата та строк чергування.

        4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом (або відповідальною особою) керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

     5. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня в суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

           За роботу в зазначені дні (час) протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами.

       6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома нормативно-правових актів,

наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

    1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

     Підтвердженням може слугувати особистий підпис працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

    2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників апарату суду шляхом їх розміщення на власному веб-сайті суду або під особистий розпис.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

    1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в суді.

    2. Працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

     3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

    4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

 

    1. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене, у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

     2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником служби управління персоналом суду (або відповідальною особою) та працівником, який звільняється.

      Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до його особової справи.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

    1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового(трудового) розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

    2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового(трудового) розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.